ขั้นตอนการผลิตเม็ดสีผสมพลาสติก

เม็ดสีพลาสติกที่จำหน่าย โดย บริษัท คิงส์คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้เครื่อง TWIN SCREW EXTRUDER ในการผลิต มีทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีความต้องการเม็ดสีพลาสติก เพื่อใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ โดยผลิตเม็ดสีพลาสติกพร้อมจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า

การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

การตรวจสอบ

Mfi • density • color • moisture • dimension • weight (25 kg)

ห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการคิดค้นสูตรการผลิต การพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อเน้นหลักในการช่วยลด ต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รับเข้าและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตราฐานสากล ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO9001:2015 ก่อนส่งถึงลูกค้า

  • MFI ทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก
  • DENSITY ตรวจสอบความหนาแน่นของพลาสติก
  • COLOR ตรวจสอบค่าสี ด้วยเครื่องวัดค่าสี
  • MOISTURE ตรวจสอบความชื้น
  • BLOW FILM เป่าฟิล์มตรวจสอบการกระจายตัว
  • TWO ROLL MILL ผสมวัตถุดิบ
  • HOT PRESS ปั๊มขึ้นรูป